Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Reklamácia

Dátum objednania :

Čieslo objednávky :

Meno :

E-Mail :

Popis Reklamácie :
 


Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s podmienkami reklamácie www.fontini.sk  a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar sa dá reklamovať  u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamácie iba cez kontaktný formulár reklamácie.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu tovar si prehliadnuť a o prípadných zistených vadách okamžite informovať predávajúceho.

Oznámenie o zistených  vadách musí kupujúci vykonať písomnou formou cez kontaktný formulár- vo formulári uvedie číslo objednávky a dátum objednávky. Popíše  o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú.

K reklamácii je potrebné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru,  ktorého vady sú  reklamované.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do päť dní od obdržania reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

Ďalej je nutné, aby kupujúci - v prípade že predávajúci zasiela chybný tovar -  tento zaslal k reklamácii kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho, teda v originálnom obale, alebo obale zodpovedajúcej kvality a vrátane všetkých súčastí dodávky. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca zvyčajne neuznáva záruku pri  tovare poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou  tovaru v nepostačujúcom obale nebude braný na zreteľ.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto  typu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V žiadnom prípade nám neposielajte reklamovaný tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.


PageRank  Rank SKPodpor!     


www.fontini.sk, www.neno.cz
Prevádzkované systémom PremiumSHOP