Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre fontini.sk

·         1. Všeobecne

Tovar je dodávaný za nižšie uvedených podmienok. Vo všetkom ostatnom platia ustanovenia § 409 a nasledujúce Obchodného zákonníka číslo 513/1991Sb., V znení neskorších predpisov (ďalej len Obch. Zák.).2. Dohodnutie zmluvného vzťahu - objednávanie

2.1.

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu fontini.sk  sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.

2.2.

Objednávka kupujúceho musí byť podaná písomnou formou (list, e-mail, fax) a musí obsahovať špecifikáciu výrobku, množstvo dodaného výrobku, dodaciu a fakturačnú adresu, kontaktnú osobu, telefónne spojenie a e-mailovú adresu .

2.3.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.4.

Všetky objednávky sú považované za záväzné pre objednávajúceho (kupujúceho). Ak predávajúci potvrdí došlú objednávku bez výhrad, vznikne kúpna zmluva záväzná pre obe strany.

2.5.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.6.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.7.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

2.8.

Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu fontini.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

2.9.

Vyhlasujeme, že všetky tovary, ponúkané v rámci internetového obchodu fontini.sk, pochádza zo skladov oficiálnych výrobcov a dovozcov.

2.10.

Ceny uvedené v cenníku sú konečné.

2.11.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

2.12.

Naša firma si vyhradzuje právo pri objednávke nad 100 €, - požadovať platbu v plnej výške zálohovou faktúrou. Dodacia lehota začína plynúť po uhradení zálohovej faktúry (po pripísaní čiastky na náš účet alebo na základe výpisu z banky). Ak zákazník nereaguje na tretiu výzvu na uhradenie zálohovej faktúry, telefonicky, e-mailom alebo sms, objednávka je stornovaná a oznámenie o storne bude zákazníkovi zaslané e-mailom. Na základe toho si firma vyhradzuje právo odmietnuť ďalšiu objednávku od zákazníka.3. Dodacia lehota

Po potvrdení objednávky e-mailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar je vyrábaný na zákazku a preto sa  jeho expedícia  posúva o termín dodania výrobcom, obvykle 3-6 týždňov  podľa dispozícií jednotlivých výrobcov. Ak nie sme schopní objednávku zaistiť v primeranom termíne, budeme Vás kontaktovať. Do jedného až troch dní od expedície Vám dorazí zásielka na Vami zvolenú adresu.4. Realizácia dodávok

4.1.

Dodávka je zo strany predávajúceho splnená naložením tovaru na dopravný prostriedok a odovzdaním tohto tovaru vrátane dokladov sprevádzajúcich tovar buď priamo kupujúcemu, alebo určenému prvému verejnému dopravcovi. Dopravca je sprostredkovaný predávajúcim.

Spôsob dopravy: Slovensko

Pre dopravu balíkov používame prepravnú firmu DPD. Tovar je zasielaný touto prepravnou spoločnosťou,  alebo je možné tovar po dohovore vyzdvihnúť osobne. Katalógy zasielame Slovenskou poštou.

4.2.

Ak zabezpečuje prepravu tovaru na miesto určenia podľa dispozícií kupujúceho predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť bezodkladné prevzatie tovaru vrátane jeho zloženia v dohodnutom mieste dodania. Ak dôjde k zdržaniu z dôvodu prekážok na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený účtovať za každú začatú hodinu čakania taxu podľa sadzobníka dopravcu.

4.3.

Tovar je nutné skladovať a prepravovať v súlade s ustanoveniami príslušnej technickej dokumentácie. Nedodržanie podmienok skladovania a manipulácie môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

4.4.

Pri každej objednávke je potrebné dohodnúť dodaciu lehotu. Dodacie lehoty platia s výhradou nepredvídateľných prekážok (vyššia moc) na strane predávajúceho.

4.5.

Dodacia lehota začína plynúť prvým pracovným dňom po prijatí objednávky kupujúceho. Platia písomne potvrdené dodacie lehoty alebo všeobecne smerné dodacie lehoty. Za splnenie dodacej lehoty predávajúcim sa považuje prítomnosť tovaru na sklade hotových výrobkov predávajúceho alebo pozri bod 3.5. Obaly

5.1.

Predávajúci je povinný zabezpečiť dodávaný tovar v obaloch, ktoré svojím charakterom zodpovedajú jednotlivým druhom tovaru pri jeho bežnej preprave a manipulácii.6. Ceny

6.1.

Ceny tovaru sú určené cenníkom predávajúceho, platným v čase uskutočnenia dodávky. Prípadné dohodnuté zľavy sú uvedené v zmluve. Cenníky obsahujú ceny bez DPH a platia do vydania nového cenníka.7. Platobné podmienky

7.1.

Tovar v hodnote do 100, - € vrátane DPH je zasielaný na dobierku. Pri cene tovaru od 100, - € s DPH (vrátane) a vyššie požaduje predávajúci uhradenie celej sumy vopred formou zálohovej faktúry.

7.2.

Ak kupujúci nedodržuje platobné podmienky, najmä ak je v omeškaní s platbami, bude to považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a predávajúci je oprávnený:

a) znížiť alebo zrušiť dohodnutú zľavu z ceny tovaru,

b) zastaviť dodávky, bez toho aby to znamenalo porušenie kúpnej zmluvy,

c) odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Vyššie uvedené možno použiť samostatne alebo v kumulácii s ďalšími.8. Kvalita

8.1.

Za dohodnutú akosť sa považujú úrovne technických ukazovateľov vlastností uvedených v technickej dokumentácii výrobcu.9. Záruka, záručná lehota

9.1.

Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu tovaru v rozsahu technických ukazovateľov vlastností uvedených v technickej dokumentácii takto: záruka sa poskytuje na dobu najmenej 24 mesiacov, podľa Obch. zák., od dodania tovaru ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

9.2.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, na ktorého poškodeniu došlo po splnení dodávky predávajúcim neodborným skladovaním a manipuláciou, ako aj nedodržaním predpísaných postupov pri montáži.

9.3.

Pre uplatnenie nárokov z titulu vady tovaru - reklamácie - platia tieto nasledujúce podmienky:

                               • kupujúci je povinný vykonať kontrolu tovaru pri jeho prevzatí a to bezodkladne. V prípade zistenia zjavné vady je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne, a to písomne.

                               • skryté vady je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr však do 30-ti dní od dátumu dodania výrobku, a to písomne, s výnimkou vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť podľa týchto VOP.

                               • nedodržanie reklamačných lehôt má za následok zánik nárokov uplatňovaných kupujúcim z titulu vád tovaru. Predávajúci odstráni chyby buď opravou, náhradný dodávkou za chybný (prípad. chýbajúci) tovar, alebo poskytne zľavu z ceny.

                               • za škody spôsobené počas prepravy tovaru nesie zodpovednosť dopravcu.

                               • náhradu škôd vzniknutých počas prepravy bude po dopravcovi vymáhať objednávateľ dopravy.

                               • predávajúci má právo prehliadky reklamovaného tovaru, kedykoľvek pred uznaním oprávnenosti reklamácie. Preto je kupujúci povinný tovar vrátiť alebo uložiť chybný tovar oddelene až do vybavenia reklamácie, inak nebude jeho reklamácia uznaná.

                               • ak dôjde zo strany kupujúceho k ďalšiemu predaju tovaru, je kupujúci povinný riadne a preukázateľne zoznámiť nadobúdateľa s predpisom pre prípravu a aplikáciu daného tovaru.10. Nebezpečenstvo škody na tovare

10.1.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu splnenia dodávky (pozri článok 3) s výnimkou prípadu, keď cestnú prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Potom prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho vo chvíli prevzatia tovaru v mieste dodania. Kupujúci musí v tomto prípade zabezpečiť, aby z dôvodov prípadných nárokov voči dopravcovi preukázateľne zistil skutočný stav tovaru ešte pred vyložením nezaujatou oprávnenou osobou.

10.2.

Pri skladovaní je kupujúci povinný dbať pokynov uvedených v technickej dokumentácii, najmä s ohľadom na teplotu, vlhkosť, UV žiarenie a polohu pri skladovaní.11. Manká a reklamácie

11.1.

Prípadné poškodenie časti dodávky pri doprave neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

11.2.

V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu, expertíza znalca, viacnásobné prepravné náklady spojené len s riešením reklamácie a pod).12. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

12.1.

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti má právo podľa odseku 6 novely občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa odseku 7 od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

12.2.

Nie je možné poslať vrátený tovar na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia.13. Záverečné ustanovenia

13.1.

Predávajúci aj kupujúci sú povinní v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty či riziká, ktoré môžu vyplynúť z činností spojených s plnením zmluvy alebo z použitia tovaru.

13.2.

Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečia dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu.

13.3. Salvatoriánska doložka

Ak jedno alebo viac ustanovení týchto VOP stratí platnosť, zostanú ostatné ustanovenia platné bezo zmeny.

13.4

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

13.5.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či uvedenou v katalógu internetového obchodu fontini.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

13.6.

Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu vykonať maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.

13.7.

Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 obchodného zákonníka dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust § 409 a nasl.14. Riešenie sporov

14.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory, ktoré by mohli medzi nimi vzniknúť z kúpnych zmlúv riešiť predovšetkým priateľsky.

14.2

Všetky vzťahy založené týmito podmienkami sa riadia právnym poriadkom SR.15. Arbitrážna doložka

15.1.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vzniknuté medzi nimi z právnych vzťahov založených kúpnu zmluvu alebo v súvislosti s ňou, a zo zmlúv s tretím subjektom, o postúpení pohľadávok za kupujúcim na predávajúceho, budú rozhodovať s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona číslo 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, podľa jeho Poriadku a pravidiel, jediným rozhodcom, vymenovaným predsedom Rozhodcovského súdu. Rozhodcovské konanie bude prebiehať na základe písomných podkladov a vyjadrení predkladaných stranami. Ústne rokovania bude zvolané v prípade, ak to bude rozhodca považovať za potrebné na vydanie rozhodnutia. Zmluvné strany sa zaväzujú splniť všetky povinnosti im uložené v rozhodcovskom náleze v lehotách v ňom uvedených.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné do odvolania a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.
PageRank  Rank SKPodpor!     


www.fontini.sk, www.neno.cz
Prevádzkované systémom PremiumSHOP